İnebolu Gündem Gazetesi
İNEBOLU KASTAMONU İLÇELER

İNEBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ

                                                           İHALE İLANI

İNEBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ

 

            İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü İlçe Merkezi Osman Sungur Eğitim Tesisleri işletmeciliğinin kiraya verilmesi işinin ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/c maddesine göre " AÇIK TEKLİF USULÜ" ile yapılacaktır.

İli-İlçesi  : Kastamonu-İnebolu         

            Mevkii    : İlçe Merkezi        

            Adı          :  Osman Sungur Eğitim Tesisleri

            1-Yıllık Tahmin Edilen Muhammen Bedeli: 15000,00TL(OnbeşbinTürk Lirası.

            2-İhale Tarihi/Saati                  : 28.10.2015 Çarşamba günü  Saat :14.30 ‘da

            3-İhale Yeri                                :İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü İdari Binası satış salonu               

            4-Geçici Teminatı                     : İşin Geçici Teminatı Muhammen Bedelin %3’ü olup’450,00 TL(Dörtyüzelli TL) dir. İhaleden önce İnebolu Orman İşletme Müdürlüğünün  T.C Ziraat Bankası nezdindeki 9132441-5001 numaralı hesabına  yatırılacaktır.

            5-İşletme süresi : Sözleşmenin İta amirince onaylanarak İşletmeciye  yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 10 yıldır.

            6- Kesin Teminatı            :İhale bedelinin % 6’sıdır.

            7-Depozito Miktarı    :İhale Bedelinin % 20’sidir. Sözleşme imzalanmadan önce Orman İşletme Müdürlüğü T.C Ziraat Bankası nezdindeki İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü  9132441-5001 numaralı hesabına  yatırılacaktır.

     İHALEYE  KATILMAK  İÇİN  İSTENİLEN  ŞARTLAR                                                                      1- T.C. Vatandaşı olmak.

            2- Kanuni ikametgah sahibi olmak.(İkametgah belgesini getirmek)

            3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)

            4- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

            a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret ve Sanayi Odasından  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi)  herhangi birini vermek.

             Bu belgelerin değerlendirmeye alınabilmesi için; açık bir şekilde, okunabilir olması ve şirketin en son durumunu ihtiva etmesi gereklidir. Ayrıca sunulan tüm ihale evraklarının aslının aynısı olması veya noter tasdikli suretlerinin olması gerekmektedir. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

 

               İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

            5- İmza sirküleri vermek:

            a) Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri vermek.

            b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

            c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

            6- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter  vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

            7- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek(ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).

            8-Bağlı olduğu vergi dairesinden vergi borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı

  veya noter tasdikli örneğini vermek.

             9-Bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumundan  vergi borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı   veya noter tasdikli örneğini vermek.

10 – Kiralamaya ait her türlü vergi, resim, harç, Sözleşme, KDV vb giderler alıcıya aittir.

11 – Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinden önceki bir ay içinde Cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydına dair belge

           12-İşin Geçici Teminatı Muhammen Bedelin %3’ü olup 450,00 TL(Dörtyüzelli) TL İhaleden önce İnebolu Orman İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası nezdindeki İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü 9132441-5001 numaralı hesabına yatırılacaktır.

             13-İşletmeci  İhaleye ait şartname, sözleşme  ve eklerini satın almak zorunlu olup, 50,00  TL.(Elli Türk Lirası) karşılığında İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığından satın alınabilir. İşletmeci ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

            14-Şartname, sözleşme ve eklerini satın aldığına dair alındı makbuzu.

            15-İstekliler İhaleye katılabilmek için ihale ilanında belirtilen  belgeleri 28.10.2015 Çarşamba günü, saat :14:00 ’ a  kadar İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına  teslim etmek zorundadırlar.           

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

            1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı kimseler,

            2- İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler yada eksik teslim edenler,

3- Önceki yıllarda idare’ mize ait tesislerin ihalesini kazanıp da sözleşme imzalamayanlarla, sözleşme imzaladığı halde sözleşmenin feshine neden olan gerçek ve tüzel kişiler ve bu gerçek tüzel kişilerin bir veya birkaçının ortağı bulunduğu şirketler,

4-  Çeşitli nedenlerle ihalenin ikinci defa yenilenmesine sebep olanlar,

5- 3. Maddede belirtilen hususlarla ilgili olarak İDARE ‘yle mahkemelik olanlardan haksız oldukları mahkeme kararıyla kesinleşmiş olanlar ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin  ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu İhale bedeli Teminat ve Depozito  nakde çevrilip gelir kaydedilir.

6- Diğer hususlar sözleşme ve şartnamesindeki gibidir.

7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                                                                             İLAN OLUNUR

                                                  İNEBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bu sayfa 2148 defa görüntülenmiştir.


ANKET

Siteyi Nasıl Buldunuz?
Tüm Anketler

Tüm videolar

  HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI
 

HIRSIZLIK ANI KAMERA

İzlenme:20556

   
  Mustafa Gökhan Gülşen ile röportaj
 

Mustafa Gökhan Gülşe

İzlenme:11240

   
  İnebolu Pazarı
 

İnebolu Pazarı

İzlenme:24414

   
  İnebolu Tanıtım
 

İnebolu Tanıtım

İzlenme:12828

   

HAVA DURUMU

Yazar Girişi| Mail | Reklam ver

inebolugündem İnebolu Gündem Gazetesi
Tüm hakları saklıdır. Yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz.
- Altyapı: MyDesign