İnebolu Gündem Gazetesi
İNEBOLU KASTAMONU İLÇELER

İNEBOLU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

İNEBOLU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

TEMİZLİK HİZMET ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 19.MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

 

İhale kayıt numarası

: 2014 / 17520

1-İdarenin

 

a) Adresi

:Aşağı Hatipbağı Mah. Altıkulaç Cad. No:33/A        

                                                          İNEBOLU                                  

b) Telefon ve faks numarası

: 366  811  43 60—366 811 43 62

c) Elektronik posta adresi

: 964144@meb.k12.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı                       : İnebolu Anadolu Lisesi Hizmet Alımı İşi (4 Kalem)

                                                                   Ayrıntılı bilgiye E-KAP’ ta yer alan ihale dokümanı     

                                                                   içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                        : İnebolu Anadolu Lisesi Müdürlüğü

c) İşin süresi                                                :İşe başlama tarihi 01.03.2014,

                                                                     işin bitiş tarihi 31.12.2014

3-İhalenin

 

a)Yapılacağı yer                                        :İnebolu Anadolu Lisesi Müdürlüğü  

                                                                    Aşağı Hatipbağı Mah. Altıkulaç Cad. 33/A    

                                                                    İNEBOLU

                                            

b) Tarihi ve Saati                                       : 24/02/2014 Pazartesi Günü  Saat: 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3)İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Tüm çalışanlar için hijyen muayene belgesi.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.5. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1.ve  4.1.2.bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmeyecektir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş deneyim belgeleri:

Son 5 yıl içinde bedel içeren biri sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Hizmet alımı işleri.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, İnebolu Mal Müdürlüğüne yatırılacak 50,00TL lik makbuz karşılığında İnebolu Anadolu Lisesi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İnebolu Anadolu Lisesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postayla gönderilen teklif mektuplarında gönderme esnasında doğacak gecikmeden Okul Satın Alma Komisyonumuz mesul değildir.

9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

 

                                                                                                                  

İdare Yetkilisi

Ferudun ÇAKIROĞLU

Okul Müdürü V.

 

Bu sayfa 2868 defa görüntülenmiştir.


ANKET

Siteyi Nasıl Buldunuz?
Tüm Anketler

Tüm videolar

  HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI
 

HIRSIZLIK ANI KAMERA

İzlenme:20246

   
  Mustafa Gökhan Gülşen ile röportaj
 

Mustafa Gökhan Gülşe

İzlenme:11060

   
  İnebolu Pazarı
 

İnebolu Pazarı

İzlenme:24056

   
  İnebolu Tanıtım
 

İnebolu Tanıtım

İzlenme:12422

   

HAVA DURUMU

Yazar Girişi| Mail | Reklam ver

inebolugündem İnebolu Gündem Gazetesi
Tüm hakları saklıdır. Yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz.
- Altyapı: MyDesign