İnebolu Gündem Gazetesi
İNEBOLU KASTAMONU İLÇELER

İl Sağlık Müdürlüğü

 

İHALE İLANI

T.C.
KASTAMONU VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

 


 

AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


 


İhale kayıt numarası

: 2014/139863

 


1- İdarenin


  a) Adresi

: Hepkebirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:64   MERKEZ/KASTAMONU  b) Telefon ve faks numarası
  c) Elektronik posta adresi
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: 0 366 214 10 66 - 0 366 214 30 75
: ksm37@hotmail.com
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


 

2- İhale konusu malın

 


  a) Niteliği, türü ve miktarı

:

 

 


 

Sıra

 

Malın/İşin Cinsi

 

Miktar

 

Birim

 


1

Motorin (Diğer) Kastamonu Merkez için

100000

Litre


2

Motorin (Diğer) Çatalzeytin İlçesi için

7000

Litre


3

Motorin (Diğer) Doğanyurt İlçesi için

6000

Litre


4

Motorin (Diğer) Pınarbaşı İlçesi için

5000

Litre


5

Motorin (Diğer) İnebolu İlçesi için

10000

Litre


6

Motorin (Diğer) Cide ilçesi için

5000

Litre


 

 

 

 


 

 


 


  b) Teslim yeri

:

 

Yüklenici firma/firmaların akaryakıt istasyonundan, Müdürlüğümüze bağlı, Kastamonu Merkez ve ilçelerimizde bulunan, A.S.H. Ambulans ve Araçların, yakıt depolarına, 24 saat esasına göre peyderpey şeklinde akaryakıt pompa fişi karşılığında teslimat yapılacaktır.

 


 

 


  c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01/01/2015; işi bitirme tarihi 31/12/2015 dir.
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 01.01.2015 tarihinden itibaren, Yüklenici firmanın akaryakıt istasyonundan, peyder pey şeklinde, Ambulansların ve Araçların yakıt depolarına teslimat yapılacaktır.
Akaryakıt alımı 31/12/2015 tarihine kadar devam edecektir.  


 

 


3- İhalenin

 


: Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü


 


  a) Yapılacağı yer


 


  b) Tarihi ve saati

: 20.11.2014 - 10:00


4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1) İhaleye katılacak istekliler, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış, (piyasada İstasyonlu olarak akaryakıt faaliyetlerini sürdürebileceğine dair) LİSANS BELGESİ´nin aslını yada noter onaylı suretini, teklif zarfı içinde bulunduracaktır.

2) Bayiliğini yaptığı, akaryakıt şirketi ile ilgili bayilik sözleşmesi yada, bayilik belgesinin aslını veya noter onaylı suretini, teklif zarfı içinde bulunduracaktır.

3) Faaliyet alanı ile ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı yada noter onaylı suretini teklif zarfı içinde bulunduracaktır.


 

Standart Form - KİK002.1/M

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi

olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.                                                                                                

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 Türk Lirası karşılığı Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü İdari İşler Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü  adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi  miktarı  ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

     Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.


10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren  60 (altmış) takvim günüdür.


12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 


 

Standart Form - KİK002.1/M


 

Bu sayfa 2346 defa görüntülenmiştir.


ANKET

Siteyi Nasıl Buldunuz?
Tüm Anketler

Tüm videolar

  HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI
 

HIRSIZLIK ANI KAMERA

İzlenme:20556

   
  Mustafa Gökhan Gülşen ile röportaj
 

Mustafa Gökhan Gülşe

İzlenme:11240

   
  İnebolu Pazarı
 

İnebolu Pazarı

İzlenme:24414

   
  İnebolu Tanıtım
 

İnebolu Tanıtım

İzlenme:12828

   

HAVA DURUMU

Yazar Girişi| Mail | Reklam ver

inebolugündem İnebolu Gündem Gazetesi
Tüm hakları saklıdır. Yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz.
- Altyapı: MyDesign