İnebolu Gündem Gazetesi
İNEBOLU KASTAMONU İLÇELER

İNEBOLU MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

İNEBOLU MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

39 Kalem Meyve-Sebze alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

: 2014/173219

1-İdarenin

 

a) Adresi                                                     : Musa Köyü  Şehit Er Rahmi YILMAZER Cd.                                                           

                                                                                                           No: 78 /İNEBOLU                                                

b) Telefon ve faks numarası                       : 0366 811 43 56 – 0 366 811 43 56

c) Elektronik posta adresi                           : 964463@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı                          : 39 Kalem Meyve-Sebze alımı

        MALZEMELERİN ADI VE MİKTARI 

 

ARMUT

150

Kg

 

KİRAZ

60

Kg

 

SALATALIK

350

Kg

ÇİLEK

100

Kg

KURU SOĞAN

1300

Kg

SARIMSAK

15

Kg

DERE OTU

10

Kg

LAHANA

200

Kg

SEMİZOTU

30

Kg

DOLMALIK BİBER

150

Kg

LİMON

150

Kg

SİVRİ BİBER

120

Kg

DOMATES

1000

Kg

MANDALİNA

350

Kg

ŞEFTALİ

120

Kg

ELMA

1000

Kg

MARUL

80

Kg

TAZE FASÜLYE

150

Kg

ERİK

50

Kg

MAYDANOZ

20

Kg

TAZE KABAK

180

Kg

HAVUÇ

700

Kg

MUZ

500

Kg

TAZE ÜZÜM

120

Kg

ISPANAK

250

Kg

NEKTARİ

60

Kg

TERE

20

Kg

KARNABAHAR

100

Kg

PATATES

2750

Kg

TURP

20

Kg

KARPUZ

250

Kg

PATLICAN

800

Kg

YEŞİL SOĞAN

50

Kg

KAVUN

150

Kg

PIRASA

150

Kg

KÜLTÜR MANTARI

150

Kg

KIRMIZI LAHANA

30

Kg

PORTAKAL

450

Kg

KIRMIZI BİBER

100

Kg

 

 

b) Teslim yeri     : İnebolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

c) Teslim tarihi   : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar teslimat programına göre 31/12/2015 tarihinde sona erer.Teslimat tek partide yapılmayacak olup, taraflarca imzalanan sözleşmede belirtilen idarenin adresine, okul idaresinin istediği miktarlarda ve zamanlarda yüklenici veya vekili tarafından getirilen ihale konusu mal, Muayene ve Kabul işlemleri yapılmak üzere, idare görevlisi depo memuruna tutanak ile teslim edilecektir.      Yüklenici sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren alımı yapılan malların tamamı bitene kadar işi bitirmek zorundadır İhale konusu mala idarenin ihtiyaç duyması durumuna göre, yüklenicinin malı İhale Dokümanı kriterleri çerçevesinde, temin etme süresi de göz önüne alınmak suretiyle, uygun bir süre öncesinden, iletişim araçlarından biri ve/veya birkaçı ile idare tarafından yükleniciye bildirilmesini müteakip, ihtiyaç duyulan mal, en geç, siparişin teslimi için idarece belirtilen tarihe kadar idareye teslim edilecektir.

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer: İnebolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Müdür Yrd. Odası.

b) Tarihi ve saati : 06.01.2015 Salı günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75,00TL karşılığı aynı adresten alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İnebolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi  miktarı  ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

 

           

İdare Yetkilisi

İsmet Mehmet YILMAZ

Okul Müdürü

 

 

 

 

Bu sayfa 2736 defa görüntülenmiştir.


ANKET

Siteyi Nasıl Buldunuz?
Tüm Anketler

Tüm videolar

  HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI
 

HIRSIZLIK ANI KAMERA

İzlenme:20556

   
  Mustafa Gökhan Gülşen ile röportaj
 

Mustafa Gökhan Gülşe

İzlenme:11240

   
  İnebolu Pazarı
 

İnebolu Pazarı

İzlenme:24414

   
  İnebolu Tanıtım
 

İnebolu Tanıtım

İzlenme:12828

   

HAVA DURUMU

Yazar Girişi| Mail | Reklam ver

inebolugündem İnebolu Gündem Gazetesi
Tüm hakları saklıdır. Yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz.
- Altyapı: MyDesign