İnebolu Gündem Gazetesi
İNEBOLU KASTAMONU İLÇELER

İNEBOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

İNEBOLU BELEDİYESİ  DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ


 


6'INCI ULUSLARARASI İNEBOLU HEYAMOLA DENİZ ŞENLİKLERİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ ORGANİZASYON HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası    : 2015/14326

1-             İdarenin

a) Adresi                                               : CAMİKEBİR MAHALLESİ GÜMRÜK SOKAK 4 37500

KASTAMONU İNEBOLU/KASTAMONU.

b) Telefon ve faks numarası                : 3668112474 - 3668112474

c)  Elektronik Posta Adresi                   : tarik_tumer622@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

2-            İhale        konusu hizmetina)Niteliği, türü ve miktarı  : Ses, Sahne ve Işık Düzeni, Sanatçı Kulis Çadırı, Mobil Jeneratör, Jimmy Jip Kamera Çekimi ve Ses Sanatçıları Kurtalan Ekspres & Haluk Levent, Samet Kölemen, Mustafa Taş (Sincanlı) ve Sıla.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer  : İNEBOLU LİMAN MEVKİİ

c) Süresi: İşe başlama tarihi 24.07.2015, işin bitiş tarihi 26.07.2015

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer : CAMİKEBİR MAHALLESİ GÜMRÜK SOKAK NO:4 37500 İNEBOLU/KASTAMONU

b)Tarihi ve saati: 06.03.2015- 10:00


 


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.                İhaleye                katılma                şartları                ve               istenilen                belgeler:

4.1.1.     Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1.     Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu               gösterir                                        belge,

4.1.1.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya               kayıtlı                         olduğunu                gösterir             belge,

4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.         Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.     Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5     İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6   Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.iş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

TANITIM, ORGANİZASYON, FESTİVAL, ETKİNLİK VE FUAR ORGANİZASYONU HİZMET ALIMLARI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.                      Ekonomik     açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.                 İhaleye                 sadece                 yerli                 istekliler                 katılabilecektir.

7.              İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİLAT SERVİSİ adresinden   satın                                                           alınabilir.

7.2.   İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza          kullanarak              indirmeleri         zorunludur.

8.   Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SATTNALMA VE İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.   İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu               ihalede,                işin               tamamı                için               teklif               verilecektir.

10.   İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda            geçici      teminat   vereceklerdir.

11.   Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12.                 Konsorsiyum                 olarak                 ihaleye                 teklif                verilemez.

13.             Diğer   hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu sayfa 2194 defa görüntülenmiştir.


ANKET

Siteyi Nasıl Buldunuz?
Tüm Anketler

Tüm videolar

  HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI
 

HIRSIZLIK ANI KAMERA

İzlenme:20556

   
  Mustafa Gökhan Gülşen ile röportaj
 

Mustafa Gökhan Gülşe

İzlenme:11240

   
  İnebolu Pazarı
 

İnebolu Pazarı

İzlenme:24414

   
  İnebolu Tanıtım
 

İnebolu Tanıtım

İzlenme:12828

   

HAVA DURUMU

Yazar Girişi| Mail | Reklam ver

inebolugündem İnebolu Gündem Gazetesi
Tüm hakları saklıdır. Yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz.
- Altyapı: MyDesign