İnebolu Gündem Gazetesi
İNEBOLU KASTAMONU İLÇELER

İNEBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İNEBOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARI İÇİN 40 TON KÖMÜR MAL ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İNEBOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü hizmet binaları için 40 ton kömür mal alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2016/338459

1-İdarenin

a) Adresi             :              CAMİKEBİR MAHALLESİ GÜMRÜK SOK 2 37500 İNEBOLU/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası       :              3668113285 - 3668112002

c) Elektronik Posta Adresi           :              ineboluisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :             

40 ton Torbalanmış Klaorifer kömürü

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    :              İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü idare binası ve doğanyurt orman işletme Şefliği İdare binası

c) Teslim tarihi  :              Sözleşme imzalanmasını müteakip ilk 15 takvim günü içinde malın tamamı teslim edilmek zorundadır.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü idare binası ve doğanyurt orman işletme Şefliği İdare binası

b) Tarihi ve saati              :              02.09.2016 - 11:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İhalenin yapılacağı ilde katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman, ithalatçılar için ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı), üreticiler için uygunluk izin belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile ihalelere katılabilirler.

 

İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici olması halinde ihaleyi kazandığı ilden almış olduğu satış izin belgesini, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (satış izin belgesi, uygunluk belgesi /uygunluk izin belgesi, miktar vb.), satıcı ise ithalatçı veya üreticinin almış olduğu satış izin belgesiyle birlikte katı yakıta ilişkin (satış izin belgesi, uygunluk belgesi /uygunluk izin belgesi, miktar vb.) bilgi ve belgeleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

 

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Özellikler Sınırlar

Toplam Kükürt (kuru bazda) : En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)

Alt Isıl Değer (kuru bazda) : En az 7.000 Kcal/kg (- 200 tolerans)

Uçucu Madde (kuru bazda) : % 12-28 (+2 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde) : En çok % 10 (+1 tolerans)

Kül (kuru bazda) : En çok %14 (+2 tolerans)

Boyut (satışa sunulan) : 80-150 mm ( en çok ±% 10 tolerans)

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekli, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Hakkındaki Genelge kapsamında ihalenin yapıldığı il sınırları içinde geçerli olan Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi ve Satış İzin Belgesini ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İhalenin yapılacağı ilde katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman, ithalatçılar için ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı), üreticiler için uygunluk izin belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile ihalelere katılabilirler.

İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici olması halinde ihaleyi kazandığı ilden almış olduğu satış izin belgesini, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (satış izin belgesi, uygunluk belgesi /uygunluk izin belgesi, miktar vb.), satıcı ise ithalatçı veya üreticinin almış olduğu satış izin belgesiyle birlikte katı yakıta ilişkin (satış izin belgesi, uygunluk belgesi /uygunluk izin belgesi, miktar vb.) bilgi ve belgeleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

 

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü idare binası ve doğanyurt orman işletme Şefliği İdare binası adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü idare binası ve doğanyurt orman işletme Şefliği İdare binası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bu sayfa 1220 defa görüntülenmiştir.


ANKET

Siteyi Nasıl Buldunuz?
Tüm Anketler

Tüm videolar

  HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI
 

HIRSIZLIK ANI KAMERA

İzlenme:20548

   
  Mustafa Gökhan Gülşen ile röportaj
 

Mustafa Gökhan Gülşe

İzlenme:11240

   
  İnebolu Pazarı
 

İnebolu Pazarı

İzlenme:24410

   
  İnebolu Tanıtım
 

İnebolu Tanıtım

İzlenme:12818

   

HAVA DURUMU

Yazar Girişi| Mail | Reklam ver

inebolugündem İnebolu Gündem Gazetesi
Tüm hakları saklıdır. Yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz.
- Altyapı: MyDesign